V okviru ZHR-ja skrbimo za vzpostavljanje in nadzor nad izvajanjem zahtev, ki zagotavljajo varovanje zdravja otrok in zaposlenih v notranjem in zunanjem okolju. Tu se prepletajo področja osebne higiene, higiena okolja in higiena živil. V vrtcu se trudimo otrokom zagotoviti čisto, varno in zdravo bivalno okolje.

Pojav novega korona virusa pomeni dodatno tveganje v življenju in potrebo po spremembi obnašanja ter prilagoditvah. Ukrepe v našem vrtcu izvajamo v obsegu, kolikor je to možno in izvedljivo zaradi narave dela in sposobnosti dojemanja otrok.

Prihod v vrtec in odhod iz vrtca:

 • starši morajo vodstvu vrtca – pomočnici ravnatelja Aniti Fartek sporočiti, da bodo otroka ponovno pripeljali v vrtec na za to pripravljenem obrazcu (priloga 1),
 • obvestijo jo tudi o  času prihoda in odhoda, da lažje naredimo časovni in prostorski načrt,
 • ob prihodu s seboj prinesejo podpisano izjavo, da je otrok popolnoma zdrav (priloga 2),
 • starši morajo ves čas spremljati otrokovo zdravstveno stanje in v primeru, da zboli otroka ne pripeljejo v vrtec,
 • tudi strokovne delavke spremljamo otroke in njihovo zdravstveno stanje, če se pojavijo simptomi bolezni, otroka izoliramo, pokličemo starše, ki so dolžni priti po njega,
 • starši ob prihodu otrok v vrtec počakajo zunaj, potem strokovna delavka sprejme 3- 4 otroke, ki  se v garderobi slečejo, preobujejo in se vsak otrok vključi v svojo skupino (v primeru, da rabijo pomoč jim pomaga),
 • otroci v garderobi vzdržujejo primerno razdaljo (1,5 -2 metra),
 • strokovna delavka potem zunaj sprejme naslednje otroke,
 • starše prosimo, da si vzamejo nekoliko več časa (15 minut), da počakajo z otrokom,
 •  starši tudi na vhodu vzdržujejo potrebno razdaljo (1,5- 2 m),
 • otroka naj pripelje odrasla oseba iz istega gospodinjstva,
 • s sabo prvi dan prinesejo rezervna oblačila in otroci 2. starostnega obdobja posteljnino (samo prevleko za vzglavnik in odejo ) ter plastično vrečko za umazana oblačila, če jih bomo morali preoblačiti,
 • uporabo javnega prevoza v vrtec odsvetujemo,
 • ob odhodu otrok domov bomo večino časa na zunanjih površinah vrtca, kjer starši prevzamejo otroka;
 • v primeru slabega vremena ali če starši po otrok pridejo prej, pokličejo na telefon vrtca in strokovna delavka pripelje otroka ven,
 • starši ne vstopajo v prostore vrtca, razen v izjemnih primerih ob predhodni telefonski najavi in po dogovoru s strokovnimi delavci. V teh primerih nosijo masko, si razkužijo roke pri vhodu in držijo potrebno razdaljo.


Oblikovanje skupin:

 • skupine so oblikovane v skladu s priporočili NIJZ (8 otrok prvega starostnega odbobja in 10 otrok drugega starostnega obdobja) v času razglašene epidemije (trenutno do 31. maja 2020);
 • otroci ostjajo v matičnih oddelkih in enotah ter se med seboj ne združujejo,
 • skupine se tedensko nekoliko spreminjajo zaradi dodatnih vpisov, pri čemer ohranjamo stalne skupine glede na že oblikovane oddelke.

 

Aktivnosti, ki jih izvajamo pri vzdrževanju osebne higiene otrok:

 • strokovne delavke pomagamo in usmerjamo otroke, da se izvaja najvišja raven higiene,
 • otroci si ob prihodu v igralnico zjutraj umijejo roke s toplo vodo in milom,
 • potem si umivajo roke pred hranjenjem, po hranjenju, po uporabi sanitarij, po dejavnosti v igralnici ali na prostem, po previjanju, po prijemanju kljuk ograj ali drugih površin, ki so v skupni rabi,
 • po potrebi si otroci umijejo obraz pod tekočo vodo (npr. po hranjenju), drugače jih spodbujamo, da se čim manj dotikajo obraza,
 • brisanje rok s papirnatimi brisačami za enkratno uporabo,
 • če so otroci prepoteni ali politi jih preoblečemo, umazana oblačila odložimo v plastično vrečko, ki jo tesno zavežemo in odložimo na mesto, kjer se je otroci ne morejo dotikati, potem jo ob odhodu izročimo staršem,
 • v času epidemije čistimo in razkužujemo vse površine, ki so bile v stiku z izločki otroka,
 • ob čiščenju in razkuževanju ves čas nosimo rokavice za enkratno uporabo, po odstranitvi rokavic si razkužimo roke,
 • če otroke odvajamo od plenic po vsaki uporabi kahlico očistimo in razkužimo, obvezno uporabljamo rokavice za enkratno uporabo,
 • otroci v času epidemije naj ne nosijo s seboj igrač, dud in knjig od doma,
 • otroci potrebujejo bližino in varnost (tolažbo), zato si pred in po fizičnem stiku z otrokom umijemo roke,
 • predšolski otroci si ne bodo razkuževali rok, razen, če voda in milo nista dosegljiva,
 • previjanje 3x dnevno ali po potrebi ne glede na urnik (obvezna uporaba rokavic za enkratno uporabo, menjava rokavic pri vsakem otroku),
 • strokovna delavka, ki previja otroka si mora roke umiti oziroma razkužiti trikrat: preden začne, po menjavi plenice in po čiščenju in dezinfekciji previjalne mize.
 • starejše otroke poučimo o higieni kašljanja in kihanja. Preden zakašljamo ali kihnemo si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom. Papirnat robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si umijemo roke,
 • manjšim otrokom pogosteje brišemo nos in umivamo roke,
 • v kolikor bo možno upoštevamo priporočeno medosebno razdaljo 1,5- 2 metra.

 

Aktivnosti, ki jih izvajamo pri vzdrževanju notranjih prostorov:

 • pred odprtjem vrtca v času epidemije COVID – 19 ustrezno očistimo vse prostore,
 • po daljši prekinitvi uporabe pitne vode bomo ravnali po priporočilih NIJZ-ja (hišno vodovodno omrežje),
 • prostore bomo temeljito prezračili pred prihodom in po odhodu otrok iz vrtca,
 • če vremenske razmere dopuščajo naj bodo okna v igralnici ves čas odprta oziroma priprta,
 • večkrat dnevno bomo čistili in razkuževali površine, ki se jih otroci dotikajo (mize, stoli, kljuke, ročaji, stranišča, umivalniki..),
 • po potrebi bomo očistili tudi tla  (po obroku),
 • skupnih igrač ne smemo deliti med vzgojnimi skupinami, dokler jih ne očistimo,
 • uporabljali bomo samo pralne igrače, ki jih peremo po navodilih proizvajalca in jih dobro posušimo,
 • plišastih igrač ne bomo uporabljali,
 • pri načrtovanju didaktične opreme bomo izbirali gladko opremo in površine, ki jih lahko enostavno operemo in posušimo,
 • ne bomo uporabljali nestrukturiranega materiala (npr. peska, gline, koruze, raznih semen………).
 • igrače moramo oprati vsaj enkrat dnevno, če je izvedljivo pa dvakrat dnevno,
 • pranje igrač je posebej pomembno v prvih starostnih skupinah, ker dajejo igrače v usta,
 • izogibali se bomo vstopanju drugih oseb v skupino, ko so otroci prisotni npr. zaradi čiščenja, popravil ali dostave hrane,
 • otroci bodo skozi skupne prostore hodili skupaj z vzgojiteljicami in se bodo čim manj dotikali površin in predmetov v teh prehodih,
 • otroške ležalnike bomo razporedili na največji možni razdalji (priporočena je 1,5 – 2 metra),
 • vsak otrok bo uporabljal izključno svoj ležalnik,
 • v času dejavnosti se bomo izogibali zastojem pri odhodih iz vrtca (npr. sprehod), vračanje v vrtec in uporaba stranišča,
 • toaletni prostori bodo opremljeni z dovolj mila in papirnatimi brisačami,
 • ločujemo odpadke, ki nastajajo pri delu,
 • vsi prostori v vrtcu bodo po obratovalnem času vsakodnevno očiščeni in razkuženi,
 • v poletnih mesecih se izvede generalno čiščenje vseh prostorov v VVE SVETI JURIJ,VVE ROGAŠOVCI IN VVE PERTOČA.

 

Aktivnosti, ki jih izvajamo pri vzdrževanju zunanjega prostora:

 • igrišče bo vsak dan pregledala strokovna delavka, ki bo prva otroke peljala  na igrišče,
 • igrišče bomo razdelili na cone in načrtovali primerne aktivnosti, da se otroci drugih skupin ne bodo  pomešali med sabo, v času epidemije covid19 bodo vsa igrišče vrtca zaprta za zunanje uporabnike,
 • igral v času epidemije ne bomo uporabljali,
 • v enoti prve starostne skupine (VVE ROGAŠOVCI) imajo otroci možnost izhoda iz igralnice na teraso in tudi tam bomo razdelili prostor na dve coni, da se otroci ne bodo pomešali,
 • hodili bomo na sprehode v okolico vrtca in veliko bivali na prostem,
 • poskušali bomo otroke navajati na priporočeno razdaljo tudi na prostem.

 

Vzdrževanje potrebnih ukrepov v kuhinji in pri dostavi hrane:

 • osebje je seznanjeno s posebnim delovnim režimom, planom čiščenja za površine in prostore v obdobju epidemije COVID – 19
 • prinašanje hrane v vrtec ni dovoljeno, vsi zaposleni pa moramo s hrano ravnati po načelih HACCP sistema,
 • jedilniki so lahko enostavnejši,
 • malice bodo pripravljene enoporcijsko, tako, da v igralnicah samo razdelimo hrano,
 • v kuhinji bomo obvezno nosili maske,
 • delovna oblačila bomo menjali vsak dan in jih oprali na vsaj 60* C,
 • redno si bomo umivali roke,
 • ohranjali bomo medosebne razdalje vsaj 1,5 – 2 metra,
 • preden kuharsko osebje pripelje jed do igralnice ga zaščiti  s folijo ali pokrovom,
 • hrano pustijo na vozičku pred vhodom v igralnico,
 • vzgojiteljica razkuži ročaj vozička, ga pripelje v igralnico in razdeli hrano,
 • vsaka skupina opravi vse obroke v igralnici,
 • otroci ne bodo sami posegali po hrani (npr. sadje iz iste posode),
 • pred hranjenjem si vsi umijemo roke,
 • vzgojiteljica, ki pomaga otroku pri hranjenju si mora preden pomaga drugemu vedno umiti roke,
 • ker ne moremo vzdrževati medosebne razdalje se bomo izogibali položaju, kjer sta obraza v isti višini,
 • časovni režim in organizacijo vseh ponujenih obrokov bomo prilagodili vzgojno-izobraževalnemu procesu ter izvajanju higienskega režima,
 • po vsakem zaključnem delavniku osebje v kuhinji poskrbi, da se delovne površine in pribor in orodje razkuži,
 • v razdelilni kuhinji na podružnici Pertoča in v VVE Rogašovci bomo dnevno razkužili transportne posode in upoštevali vsa navodila kot v kuhinji matične šole v Svetem Juriju.
 • pred odpiranjem šole in vrtca bomo preverili in obnovili zaloge živil v kuhinji, preverili pokvarljivost živil in ponovno vzpostavili dobavo živil.

 

Ukrepi, ki jih bomo izvajali za lastno zaščito pred okužbo COVID- 19:

 • vzdrževali bomo potrebno razdaljo (1,5 – 2 m) do sodelavcev in otrok drugih vzgojnih skupin ter v prostorih za zaposlene,
 • v stiku s starši in v skupnih prostorih bomo uporabljali zaščitno masko,
 • izvajali bomo vse potrebne higienske ukrepe, po potrebi bomo nosili rokavice za enkratno uporabo,
 • namestili bomo razkužila, da ne bodo dostopna otrokom,
 • pri delu ne bomo nosili nakita na rokah,
 • službene računalnike, tablice in tipkovnice  bomo po uporabi razkužili,
 • ne bomo uporabljali javnega prevoza,
 • izogibali se bomo pozdravom z dotikanjem,
 • omejili bomo fizične sestanke,
 • spremljali bomo svoje zdravstveno stanje in postopali v skladu z nasveti na obrazcu v prilogi 3
 • uporabljali bomo običajno pralno oblačilo, ki ga lahko operemo na 60°C
 • vsi zaposleni bomo poskrbeli za visok higienski standard, da bomo vzgled otrokom.

 

Obravnava primera s sumom na COVID – 19 v vrtcu:

 • če otrok kaže znake akutne okužbe dihal in ima povišano telesno temperaturo ga takoj izoliramo v posebnem prostoru. V vsaki enoti vrtca oz. šoli je določen prostor za izolirnico, kamor se otroka lahko umakne. Če je možno naj nosi masko. Takoj obvestimo starše ali skrbnike,
 • če je pri otroku potrjena okužba COVID – 19,  starši o tem obvestijo strokovne delavke vrtca ali pomočnico ravnatelja, ki potem obvesti NIJZ, ki vodi epidemiološko preiskavo,
 • z epidemiološko preiskavo se išče izvor okužbe in identificira kontakte, ki so bili v stiku z obolelim otrokom v času kužnosti doma, v vrtcu itd,
 • kužnost se pojavi že dva dni pred pojavom bolezni,
 • NIJZ  svetuje kontaktom, da v času inkubacije COVID -19 spremljajo svoje zdravstveno stanje ter posredujejo seznam kontaktov Ministerstvu za zdravje, ki izda odločbe o karanteni,
 • če zboli zaposlena oseba v vrtcu z  znaki  te bolezni se
 • umakne iz delovnega mesta in pokliče izbranega zdravnika,
 • ki jo potem  usmerja naprej. V primeru, da je COVID – 19 pozitiven(a) o tem obvesti vodstvo vrtca, ki potem obvesti NIJZ, ki podobno začne z epidemiološko preiskavo, prostore vrtca, kjer se je gibal oboleli otrok ali zaposlen(a) je potrebno temeljito očistiti, dezinficirati in prezračiti.

 

Sveti Jurij, 14.5.2020

Pomočnica ravnatelja:                                                                                    Zapisala:
Anita Fartek                                                                                                   Marjeta Šinko

 

PRILOGE: