Naš vrtec se je prijavil na javni razpis, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana, in sicer: »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2020« (v nadaljevanju PVZ) in smo bili izbrani za izvajanje projekta. Ta projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Namen in cilji projekta PVZ

Namen projekta je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov.

Ciljna skupina javnega razpisa so mladi do vključno 29 let, ki iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja glede na smer in stopnjo svoje izobrazbe, kot jo predpisuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in drugi predpisi, sprejeti na njegovi podlagi, in imajo manj ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot se jih zahteva za pristop k strokovnemu izpitu. Na razpis smo se prijavili z ustreznim izbranim kandidatom – pomočnikom vzgojitelja iz naše občine (g. Matej Janič).

Pomočnik vzgojitelja začetnik bo pridobival vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije, in bo opravil vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja.

Pomočnik vzgojitelja začetnik Matej Janič bo v našem zavodu vključen v neposredno vzgojno-izobraževalno delo (v enoti VVE SVETI JURIJ) v obdobju od 15. 6. 2020 – 15. 12. 2020. Njegova mentorica bo ga. Nataša Gomboc.

Predvidene vsebine in aktivnosti, ki jih bo izvajal pomočnik vzgojitelja v našem vrtcu so opisane v nadaljevanju.

V sodelovanju z mentorico in vodstvom vrtca bo pomočnik vzgojitelja v času projektne zaposlitve opravil naslednje predvidene naloge:

  • opravljal neposredno vzgojno-izobraževalno delo v oddelku pod vodstvom mentorja;
  • seznanil se bo z načrtovanjem, organizacijo in izvedbo programa dela za predšolske otroke v vrtcu;
  • seznanil se bo s primarnim in sekundarnim preventivnim delom v vrtcu (v skladu s Programskimi smernicami svetovalnega dela v vrtcu);
  • spoznal in aktivno bo sodeloval v izvajanju projektov ter obogatitvenega programa našega vrtca (projekti: EKOVRTEC, ZDRAVJE V VRTCU, MALI SONČEK, VARNO S SONCEM, izvajanje krožka),
  • spoznaval in aktivno sodeloval bo na različnih oblikah sodelovanja s starši;
  • opravljal bo naloge s področja izobraževanja in usposabljanja;
  • opravljal bo strokovne konzultacije z mentorjem in drugimi nosilci nalog določenimi s predlogom načrta usposabljanja pomočnika vzgojitelja;
  • opravljal bo tudi druga dela po dogovoru z mentorico in/ali vodstvom vrtca.

Na tej spletni strani boste tekom izvajanja projekta lahko spremljali več informacij in rezultatov v sklopu opisanega projekta.

Matej Janič, pomočnik vzgojitelja začetnik

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.